KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
REVER EĞİTİM VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca REVER EĞİTİM VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME LTD. ŞTİ. (Rever) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”ne ilişkin olarak hazırlanmıştır.

Rever, kişisel verilerin öneminin ve bu verilerin kaydedilmesinin/kullanılmasının taşıdığı sorumluluğun bilinciyle ve hassasiyetle hareket etmektedir. Rever olarak kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde Kanun’a ve dürüstlük kuralına uygun davranılmasına özen gösterilmekte olup işbu Aydınlatma Metni ile de tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri en şeffaf biçimde bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

a) Veri Sorumlusu

Kanun hükümleri ve ilgili düzenlemeler uyarınca Rever, işlediği veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla tarafımıza ulaşmanız mümkündür.

Adres: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. No:3C-1 İç Kapı No:160 Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 969 09 82
İnternet Adresi: www.reverakademi.com
E-posta Adresi: reverakademi@gmail.com

b) İşlenen Kişisel Veriler

Rever ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;

i. Kimlik Bilgileriniz: Adı-soyadı, kimlik numarası;
ii. İşyeri bilgileriniz: İşyeri ünvanı, çalıştığınız bölüm; göreviniz, vergi dairesi adı, vergi numarası;
iii. İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, yazışma adresi, kişisel e-posta, kurumsal e-posta, telefon, cep telefonu;
iv. Banka Hesap ve Vergi Verileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri; Vergi Dairesi adı, Vergi Numarası
v. Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf & Kamera kayıtları; Ekran Görüntüsü alıntısı

c) İşleme Amaçları

Rever ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir;

i. İş Kanunu ve sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması,
ii. Etkinlik ve organizasyon yönetimi,
iii. Etkinlik ve organizasyonlar sırasında işlenen verilerin sosyal mecralar ile basın yayın kuruluşları ile paylaşılması ve Sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, faaliyetlerinin tanıtılması
iv. Rever tarafından yürütülen eğitim, seminer ve konferans programlarına katılımın sağlanması ve programa kayıt süreçlerinin yürütülmesi;
v. Tedarikçilerden alınan hizmetlerin faturalandırılması ve faturaların ilgililerine ulaştırılması;
vi. Gerçekleştirilen hizmetlerin faturalandırılması ve faturaların ilgililerine ulaştırılması;
vii. Bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi;
viii. Sertifika düzenlenmesi ve gönderimi;
ix. Rever ile iş ortaklığı, iş ilişkileri ve paydaş ilişkisi içerisinde bulunan işletmelerin temsilcileri ile iletişim kurulması ve iş ve sözleşme ilişkilerinin kurulması ve ifası;
x. Rever’in tedarikçileriyle yapılan mal/hizmet alım sözleşmelerinin icra edilmesi;
xi. Rever’in meşru menfaatlerinin ve güvenliğinin sağlanması ile hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması;
xii. Uygunluk değerlendirme denetimlerinin yapılabilmesi;
xiii. Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi;
xiv. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi;
xv. Gelen giden evrakların kaydının, takibinin sağlanması;
xvi. Dışarıdan danışmanlık alımı;
xvii. Paydaşlarımızca yapılan toplantılara ve saha ziyaretlerine katılımlarda Rever adına uzman temsilci ismi bildirilmesi,
xviii. Yurt içindeki ve yurt dışındaki etkinliklerine katılımcı ismi bildirilmesi,
xix. Kanunen yetkili kılınmış bulunan kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda bilgi paylaşılması.

ç) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Rever, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanun’un 5., 6. ve 8. maddelerinin ilgili hükümlerinde öngörülen çerçevede aşağıdaki vasıtalarla kişisel verilerinizi toplanmaktadır:

i. Rever ile iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla yazılı ya da elektronik kanallar internet, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar, toplantılar, ve benzeri etkinlikler aracılığıyla
ii. Rever tarafından oluşturulmuş olan formlar veya bunlar dışında serbest formatta;
iii. Rever ile iş ilişkisi bulunan şirketler veya mal/hizmet tedarikinde bulunan şirketler aracılığıyla

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (c) maddesinde yer alan amaçlarla; Kanun’un 8 inci maddesine uygun olarak, yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, iktisadi işletmeler, sözleşmeli avukatlar, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

e) Haklarınız

Rever, Kanun uyarınca tarafınıza tanınan hakları kullanabilmeniz konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte olup Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. Verileriniz mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. Talebiniz üzerine eksik veya yanlış işlenmiş verinizin düzeltilmesi halinde düzeltildiğinin ve işlenme sebeplerinin ortadan kalkması sebebiyle verinin silindiğinin, yok edildiğinin veya anonim hale getirildiğinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

f) Hak ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz:

KVKK kapsamında Rever’e yapılacak başvurularda, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 5/2 maddesi uyarınca, veri sahibine ilişkin ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bilgilerinin bulunması zorunludur.

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, Rever’e “Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. No:3C-1 İç Kapı No:160 Çankaya/ANKARA” adresinden yazılı olarak veya reverakademi@gmail.com adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa tarafınızca Rever’e daha önce bildirilen ve Rever dahili dokümantasyonunda kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.

Taleplerinize sağlıklı bir şekilde yanıt verilebilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Rever’e yukarıda belirtilen yollarla başvuru yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.


REVER EĞİTİM VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME LTD. ŞTİ.