ULUSAL İZLEME, RAPORLAMA VE DOĞRULAMA MEVZUATI KAPSAMINDA EĞİTİM VE ÇALIŞTAY HİZMETLERİ

17/05/2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin "Ek-1'de yer alan faaliyetleri yürüten tesisler, bir önceki takvim yılının 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki sera gazı emisyonlarını, 22.07.2014 tarih ve 29068 sayılı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ kapsamında izlemeleri gerekmektedir. 

İşletmeler, 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği kapsamında doğrulama süreci tamamlanmış Sera Gazı Emisyon Raporlarını her yılın 30 Nisan tarihine kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunmaktadır. 

Ülkemizde yakın gelecekte uygulamaya konulması beklenen emisyon ticaret sistemi ve belirli sektörlerin ürünlerin ihracatını gerçekleştiren şirketlerin AB Yeşil Mutabakatı – Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında karşı karşıya kalacakları izleme ve raporlama yükümlülükleri dikkate alındığında özellikle Ulusal mevzuat kapsamında sağlam ve sürdürülebilir bir izleme ve raporlama sisteminin işletiliyor olması oldukça önem arz etmektedir.

Rever Akademi olarak bahse konu mevzuat kapsamına dahil olan işletmelerin ihtiyaç duyacağı eğitim hizmetlerini gerçekleştiriyor ve çalıştay hizmetleri ile de hem sisteme yeni dahil olacak tesislerin doğrulanabilir ve sürdürülebilir izleme ve raporlama altyapılarının oluşturulması, hem de hali hazırda sera gazı emisyonlarını bu kapsamda izleyen ve raporlayan tesisler için mevcut izleme ve raporlama sistemlerinin iyileştirilmesi için şeffaf ve güvenilir bir teknik rehberlik hizmeti sunuyoruz.